Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 215/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Złotoryi z 2014-10-30

Sygn. akt: III RC 215/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 października 2014 r.

Sąd Rejonowy w Złotoryi III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Tomasz Popiel

Protokolant : Bartosz Główczyński

po rozpoznaniu w dniu 30 października 2014 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy

z powództwa B. H. działającej w imieniu małoletniego M. H.

przeciwko D. H. (1)

o podwyższenie alimentów

I. podwyższa alimenty od pozwanego D. H. (1) orzeczone wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia (...) roku w sprawie I RC (...) na rzecz małoletniego powoda M. H. z kwoty po 250 złotych miesięcznie do kwoty po 300 (trzysta) złotych miesięcznie, płatne z góry do 15 – go dnia każdego kolejnego miesiąca, do rąk matki małoletniego powoda B. H., z odsetkami ustawowymi w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 1 września 2014 roku,

II. dalej idące powództwo oddala,

III. koszty procesu między stronami wzajemnie znosi,

IV. nakazuje pozwanemu uiścić na rzecz Skarbu Państwa (kasa Sądu Rejonowego w Złotoryi) kwotę 30 złotych tytułem nie uiszczonych kosztów sądowych i 6 złotych za klauzulę wykonalności,

V. wyrokowi w punkcie I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2014 roku przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda B. H. wniosła pozew o podwyższenie alimentów od pozwanego D. H. (1) na rzecz małoletniego M. H. z kwoty po 250 złotych miesięcznie do kwoty 400 złotych miesięcznie.

W uzasadnieniu pozwu przedstawicielka powoda podała, iż małoletni ma 8 lat i jest uczniem klasy drugiej Szkoły Podstawowej nr (...) w Z.. B. H. wskazała, iż jej jedynym źródłem dochodu jest zasiłek macierzyński w kwocie 864 złotych oraz alimenty zasądzone na rzecz małoletniego M. H. w kwocie 250 złotych.

Ponadto przedstawicielka ustawowa podniosła, iż jest zobowiązana na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia (...) roku, sygn. akt I C (...), wydanego w sprawie rozwodowej, do łożenia na rzecz małoletniego syna D. H. (2) alimentów w kwocie po 300 złotych miesięcznie.

Pozwany D. H. (1) wniósł o oddalenie powództwa w całości. W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew podał, iż sytuacja finansowa stron była analizowana przez Sąd Okręgowy w Legnicy przed wydaniem wyżej wskazanego wyroku. Podał, że przy orzekaniu w sprawie rozwodowej Sądowi były znane zarówno okoliczności związane z wysokością dochodów osiąganych przez pozwanego, a także sytuacja życiowa B. H., w tym fakt urodzenia przez nią trzeciego dziecka i wysokość zasiłku macierzyńskiego, który pobiera z tego tytułu.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia (...) roku, w sprawie o sygn. akt. I RC (...), rozwiązano przez rozwód małżeństwo B. H. i D. H. (1), zawarte w dniu 25 stycznia 2003 roku, z winy obu stron.

Powyższym wyrokiem, Sąd zasądził od pozwanego na rzecz małoletniego powoda M. H., lat osiem, alimenty w kwocie po 250 złotych miesięcznie.

W chwili orzekania o rozwodzie przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda przebywała na zasiłku macierzyńskim w wysokości 894,27 zł oraz na mocy ugody zawartej przed Sądem Rejonowym w Złotoryi w dniu (...) roku, w sprawie III RC (...), miała przyznane od pozwanego na rzecz małoletniego powoda alimenty w kwocie po 250 złotych miesięcznie. Przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda posiadała również na utrzymaniu małoletnią córkę jej i partnera J. K. (1) K.. Wraz z małoletnim powodem i córką K. K. (2) zamieszkiwała w mieszkaniu konkubenta.

Pozwany D. H. (1) pracował w (...) Przedsiębiorstwie (...)
Sp. z o.o. w Z., gdzie w okresie od 1 czerwca 2014 roku do 31 sierpnia 2014 roku osiągał średniomiesięczny dochód w wysokości 1 802,95 złotych. Był on zobowiązany, na mocy wyżej powołanej ugody, do łożenia alimentów na rzecz małoletniego powoda M. H. w kwocie po 250 złotych miesięcznie. Pozwany miał na utrzymaniu również małoletniego syna jego i B. D. H..

Dowód:

akta Sądu Okręgowego w Legnicy w sprawie I RC (...)

Zaświadczenie z ZUS w L. (k. 30)

Zaświadczenie o dochodach D. H. (1) (k.25)

Od daty wydania wyroku przez Sąd Okręgowy w Legnicy w dniu (...) roku w sprawie I RC (...) sytuacja finansowa stron postępowania nie uległa istotnym zmianom.

Przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda M. H. w dalszym ciągu wraz z małoletnim oraz córką K. K. (2) zamieszkuje w mieszkaniu konkubenta J. K. (2). Otrzymuje zasiłek macierzyński w kwocie około 890 złotych netto miesięcznie. Ma również zasądzone od pozwanego alimenty na rzecz małoletniego powoda.

Małoletni M. H. od września 2014 roku rozpoczął naukę w klasie (...) Szkoły Podstawowej w Z.. W ocenie B. H. koszty utrzymania małoletniego podobnie jak w sierpniu 2014 roku, tak i obecnie, wynoszą około 300-400 złotych miesięcznie, z tym zastrzeżeniem, iż od września 2014 roku małoletni powód uczęszcza na zajęcia taneczne, co wiąże się z dodatkową opłatą za wyżej wskazane zajęcia w wysokości 110 złotych miesięcznie.

Dowód:

zeznania przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda (k.31)

paragon fiskalny (k. 28)

rachunek na kwotę 110 złotych (k.29)

Pozwany D. H. (1) w dalszym ciągu pracuje w (...) Sp. z o.o. w Z., a jego zarobki kształtują się na podobnym poziomie jak w chwili orzekania o rozwodzie. Pozwany nadal posiada na utrzymaniu małoletniego D. H. (2). Jest on również zobowiązany do alimentacji małoletnich S. H. i M. H.. Pozwany w chwili obecnej nie płaci alimentów na rzecz małoletniego powoda. Pozwany ponosi koszty utrzymania mieszkania, które w chwili obecnej, jak i chwili orzekania o rozwodzie, kształtują się na poziomie 400-500 złotych miesięcznie.

Dowód:

Zeznania pozwanego (k. 32)

Sąd zważył co następuje:

Powództwo częściowo zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 138 kro w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy natomiast od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (art. 135 § 1 kro).

Wysokość alimentów orzeczona od pozwanego D. H. (1) na rzecz małoletniego powoda M. H. została ustalona przez Sąd Okręgowy w Legnicy w wyroku rozwodowym z dnia (...) roku wydanym w sprawie o sygn. akt I RC (...).

Od daty wydania przedmiotowego wyroku zwiększyły się jednak usprawiedliwione potrzeby małoletniego powoda, który od września 2014 roku uczęszcza na zajęcia taneczne w Szkole Podstawowej w Z.. Miesięczna opłata za przedmiotowe zajęcia wynosi
110 złotych. Okoliczność ta zaistniała po wydaniu wyżej wskazanego wyroku Sądu Okręgowy w Legnicy i z uwagi na to nie mogła zostać uwzględniona przez ten Sąd przy ustalaniu wysokości alimentów płaconych przez pozwanego na rzecz małoletniego powoda.

W tym miejscu należy wskazać, iż w myśl art. 96 kro rodzic jest zobowiązany do zapewnienia dziecku środków do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (wyżywienia, mieszkania, odzieży, higieny osobistej, leczenia w razie choroby), jak i duchowych (kulturalnych), a także środków wychowania (kształcenia ogólnego, zawodowego) według zdolności oraz dostarczania rozrywek i wypoczynku.

W przedmiotowych okolicznościach Sąd uznał, iż pozwany D. H. (1) jako zobowiązany do zaspokojenia nie tylko potrzeb fizycznych małoletniego powoda, ale również jego potrzeb kulturalnych oraz związanych z rozrywką i odpoczynkiem, winien partycypować w kosztach zajęć tanecznych, na które uczęszcza małoletni M. H., a których to kosztów nie mógł wziął pod uwagę Sąd Okręgowy w Legnicy przy ustalaniu wysokości kwoty alimentów na małoletniego powoda.

Z uwagi na powyższe, Sąd podwyższył alimenty zasądzone od pozwanego D. H. (1) na rzecz małoletniego M. H. z 250 złotych do 300 złotych, tj. o kwotę 50 złotych, a zatem o kwotę, która to niemal w połowie pokrywa miesięczne koszty zajęć tanecznych małoletniego powoda. Sąd przy określaniu wysokości alimentów miał na uwadze fakt, iż sytuacja materialna pozwanego D. H. (1) od poprzedniego orzeczenia o wysokości alimentów nie uległa zmianie i jako osoba pracująca, osiągająca średni miesięczny dochód w wysokości 1 802,95 zł będzie on w stanie łożyć alimenty w zasądzonej kwocie.
Jednocześnie oddalając powództwo w pozostałym zakresie Sąd miał na uwadze okoliczność, iż również sytuacja finansowa przedstawicielki małoletniego powoda nie zmieniła się. Podzielając zatem stanowisko Sądu Okręgowego w Legnicy, co do zakresu, w jakim pozwany winien łożyć alimenty na rzecz małoletniego powoda, przy uwzględnieniu jednak nowej okoliczności jaką jest udział małoletniego M. H. w odpłatnych zajęciach tanecznych, Sąd oddalił powództwo w pozostałym zakresie.

Orzeczenie o kosztach procesu oparto o treść art. 100 kpc, a o rygorze natychmiastowej wykonalności orzeczono na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 kpc.

Postanowienie o kosztach sądowych miało natomiast oparcie o art. 113 ust 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bartosz Główczyński
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Złotoryi
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Popiel
Data wytworzenia informacji: