Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 267/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Złotoryi z 2014-12-04

Sygn. akt: III RC 267/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 grudnia 2014 r.

Sąd Rejonowy w Złotoryi III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Tomasz Popiel

Protokolant : Bartosz Główczyński

po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2014 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy

z powództwa E. S. działającej w imieniu małoletniego A. S.

przeciwko T. S.

o podwyższenie alimentów

I. podwyższa alimenty od pozwanego T. S.orzeczone wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia (...) roku w sprawie (...)na rzecz małoletniego powoda A. S.z kwoty po 400 złotych miesięcznie do kwoty po 600 (sześćset) złotych miesięcznie, płatne z góry do 15 – go dnia każdego kolejnego miesiąca, do rąk matki małoletniego powoda E. S., z odsetkami ustawowymi w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 23 września 2014 roku,

II. dalej idące powództwo oddala,

III. nakazuje pozwanemu uiścić na rzecz Skarbu Państwa (kasa Sądu Rejonowego w Złotoryi) kwotę 120 złotych tytułem nie uiszczonych kosztów sądowych i 6 złotych za klauzulę wykonalności,

IV. wyrokowi w punkcie I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

Pozwem wniesionym w dniu 23 września 2014 roku, E. S.działająca w imieniu małoletniego A. S., domagała się podwyższenia zasądzonych od pozwanego T. S.wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia (...) roku w sprawie (...)alimentów na rzecz małoletniego powoda z kwoty po 400 złotych miesięcznie do kwoty po 1.100 złotych miesięcznie, płatnych do rąk jego matki E. S.do dnia 15 – tego każdego miesiąca z góry, poczynając od dnia 1 września 2014 roku z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminu płatności którejkolwiek z rat.

W uzasadnieniu pozwu podała, że w związku z rozpoczęciem nauki przez małoletniego A. S. znacznie zwiększyły się koszty jego utrzymania. Małoletni powód zamieszkuje razem z matką i to ona pokrywa wszystkie jego potrzeby. Obecne koszty utrzymania małoletniego powoda zostały określone przez jego przedstawicielkę ustawową na kwotę ponad 2.000 złotych miesięcznie.

Pozwany T. S. w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa. Zdaniem pozwanego powództwo zostało oparte na okolicznościach, które budzą wątpliwości i nie zostały wystarczająco udowodnione. Według pozwanego nie jest prawdą, iż E. S. ponosi wszelkie koszty związane z utrzymaniem małoletniego syna. Pozwany spotyka się z synem w każdą środę i niedzielę, w co drugi piątek i sobotę. Święta, ferie i wakacje małoletni spędza u rodziców po połowie. W tym czasie syn pozostaje na jego wyłącznym utrzymaniu. Zdaniem pozwanego, partycypuje on również w kosztach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych małoletniego, takich jak nauka pływania w L..

Jak wskazywał pozwany w odpowiedzi na pozew po orzeczeniu rozwodu pogorszeniu uległa jego sytuacja materialna. Pozwany obecnie wraz z konkubiną spłaca kredyt, który zaciągnął na zakup i wyposażenie domu. Obecne możliwości majątkowe przedstawicielki ustawowej powoda znacznie przewyższają możliwości pozwanego.

W trakcie rozprawy pozwany T. S. uznał powództwo do kwoty 500 złotych alimentów miesięcznie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

Wysokość alimentów od pozwanego T. S.na rzecz małoletniego powoda A. S.określona została wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia (...) roku w sprawie (...)na kwotę po 400 złotych miesięcznie.

Małoletni powód A. S. miał wówczas 6 lat. Uczęszczał do klasy zerowej w Szkole Podstawowej w Z..

E. S. zatrudniona była jako kierownik hotelu w K. oraz jako prokurent w spółce (...). Z tego tytułu osiągała łączny dochód w kwocie 8.000 złotych.

Mieszkała wraz z małoletnim synem w domu jednorodzinnym. We własnym zakresie ponosiła koszty utrzymania domu.

Pozwany T. S. pracował jako kierownik budowy w spółce (...). Jego miesięczne wynagrodzenie wynosiło 3.000 złotych.

Dowód: akta Sądu Okręgowego w Legnicy (...)

Obecnie małoletni powód A. S. ma prawie 8 lat. Uczęszcza do II klasy Szkoły Podstawowej w Z.. Jest zdrowym dzieckiem.

Miesięczne usprawiedliwione koszty utrzymania A. S., które ponosi jego matka E. S. wynoszą około 1.200 złotych. Na te koszty składają się wydatki związane z zakupem wyżywienia, odzieży, środków czystości, wyprawki szkolnej, zabawek, abonamentu telefonicznego, obiadów w szkole, pozostałych wydatków szkolnych, dodatkowych zajęć z języka angielskiego, treningów piłki nożnej oraz zajęć nauki szybkiego czytania.

Przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda E. S. ma obecnie 32 lata. Zamieszkuje z małoletnim synem oraz konkubentem we własnym domu. Miesięczne koszty utrzymania domu wynoszą około 750 złotych, a w sezonie zimowym wzrastają do kwoty około 1.050 złotych. Konkubent nie partycypuje w powyższych kosztach.

Obecnie E. S. pracuje jako kierownik hotelu i zarabia około 5.250 złotych. Jest w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, które sama złożyła.

Dowód: zaświadczenia o dochodach E. S. k. 50

zeznanie podatkowe E. S. k. 51- 54

fotografie przedstawione przez E. S. k. 55-68

przesłuchanie przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda E. S. k.

69-70

Pozwany T. S. ma obecnie 34 lata. Zamieszkuje wraz z konkubiną oraz jej 4 - letnim synem w nowo wybudowanym domu, który jest własnością partnerki pozwanego. Koszty utrzymania domu oraz kredytu na jego zakup w połowie ponoszone są przez pozwanego. Miesięczna rata kredytu wynosi około 1.050 złotych. Na zakup pożywienia pozwany wydaje około 600 złotych miesięcznie, na zakup ubrań około 400 złotych miesięcznie, na środki czystości i pielęgnacji około 200 złotych miesięcznie. Na telefon pozwany wydaje 140 złotych miesięcznie. Pozwany pracuje jako kierownik budowy i zarabia około 3.260 złotych miesięcznie. Pozwany interesuje się małoletnim synem, regularnie łoży na niego zasądzone alimenty. A. S. przebywa u ojca w każdą środę od godziny 16:00 do 20:00, co drugi weekend od piątku od godziny 17:00 do niedzieli do 12:00 lub 16:00. Pozwany przekazuje małoletniemu prezenty na urodziny oraz święta. Oprócz tego kupuje również odzież i na ten cel wydaje około 400 złotych rocznie. W ostatnie wakacje małoletni spędził z ojcem dwa tygodnie w Egipcie. Małoletni A. S. spędził z ojcem również połowę ostatnich ferii zimowych. Pozwany deklaruje pokrywanie połowy kosztów związanych z nauką pływania syna.

Dowód: umowa kredytowa k. 30-44

zaświadczenie o dochodach pozwanego T. S. k. 45

przesłuchanie przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda E. S. k.

69-70

przesłuchanie pozwanego T. S. k. 70

Sąd zważył co następuje:

Powództwo częściowo zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art.138 kro, w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Dla zasadności żądania podwyższenia alimentów konieczne jest wykazanie, że nastąpił istotny wzrost usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz, że zwiększyły się możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do alimentacji, gdyż te okoliczności w myśl art. 135 kro decydują o zakresie obowiązku alimentacyjnego.

Współzależność między tymi dwoma czynnikami wyraża się w tym, że usprawiedliwione potrzeby uprawnionego powinny być zaspokojone w takim zakresie, w jakim zezwalają na to możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do alimentowania.

Rozstrzygając w niniejszej sprawie Sąd badał, czy od daty ostatniego orzekania w przedmiocie alimentów nastąpił wzrost usprawiedliwionych potrzeb małoletniego powoda i na ile jest on istotny. Ponadto Sąd ustalił, czy zmieniły się i jakie są obecnie możliwości majątkowe i zarobkowe pozwanego.

Ostatni raz wysokość alimentów od pozwanego T. S.na rzecz małoletniego powoda A. S.określona została wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia (...) roku w sprawie (...)na kwotę po 400 złotych miesięcznie.

Zdaniem Sądu, przedstawicielka ustawowa powoda wykazała, iż zwiększyły się koszty utrzymania małoletniego A. S.. Wzrost potrzeb małoletniego powoda wiązał się przede wszystkim z rozpoczęciem edukacji szkolnej oraz naturalnym rozwojem dziecka w tym okresie. Od czasu określenia alimentów minęło 1,5 roku. Przez okres ten niewątpliwie wzrosły usprawiedliwione potrzeby małoletniego powoda A. S. adekwatnie do jego wieku, jak też wzrosły koszty jego utrzymania.

Obecna sytuacja materialna pozwanego jest podobna od sytuacji w jakiej znajdował się w czasie orzekania przez Sąd Okręgowy w Legnicy o wysokości alimentów na rzecz małoletniego. Pozwany nadal pracuje jako kierownik budowy i otrzymuje zbliżone wynagrodzenie. Co prawda, aktualnie ponosi cześć kosztów związanych z utrzymaniem nowo wybudowanego domu i spłatą kredytu, lecz jest to naturalna konsekwencja rozstania byłych małżonków i pozwany winien był się z tym liczyć przy orzekaniu rozwodu.

Mając powyższe na uwadze, Sąd podwyższył zasądzone na rzecz małoletniego powoda alimenty z kwoty po 400 złotych miesięcznie do kwoty po 600 złotych miesięcznie od dnia wniesienia pozwu.

W ocenie Sądu, koszty przedstawione przez E. S., a związane z zakupem wyżywienia dla małoletniego, zakupem odzieży, środków czystości oraz zabawek zostały zawyżone. Powyższe koszy zostały ustalone przez Sąd w oparciu o zasady doświadczenia życiowego oraz przeciętne koszty utrzymania ośmioletniego dziecka. Leżą one również w możliwościach zarobkowych pozwanego, które są ograniczone wysokością jego wynagrodzenia.

Na uwzględnienie, w ocenie Sądu, zasługiwała również okoliczność, że małoletni powód A. S. spędza u ojca każdą środę oraz co drugi weekend. Pozwany przekazuje małoletniemu prezenty na urodziny oraz święta. Oprócz tego kupuje również mu ubrania. Małoletni spędził także z ojcem cześć wakacji oraz połowę ferii zimowych. Pozwany deklaruje również ponoszenie połowy kosztów związanych z nauką pływania A. S.. Sytuacja taka niewątpliwie powoduje, że oprócz łożenia zasądzonych alimentów na rzecz małoletniego, pozwany ponosi dodatkowe koszty utrzymania syna. Tym samym żądanie przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda E. S. o podwyższenie alimentów do kwoty po 1.100 miesięcznie nie mogło zostać w całości uwzględnione.

W ocenie Sądu, kwota zasądzonych alimentów leży również w możliwościach zarobkowych pozwanego. T. S. ma stałą pracę, a obecne wynagrodzenie wynosi 3.260 złotych. Oprócz małoletniego powoda nie ma nikogo na utrzymaniu. Po uiszczeniu własnych kosztów utrzymania domu, w którym obecnie mieszka oraz podstawowych wydatków związanych z jego utrzymaniem pozostaje mu kwota około 1.000 złotych miesięcznie, a zatem alimenty w wysokości 600 złotych nie powinny powodować uszczerbku koniecznego utrzymania pozwanego.

Mimo, że małoletni A. S. na co dzień zamieszkuje z matką, Sąd po równo obarczył rodziców dziecka ciężarem finansowym utrzymania syna. Możliwości zarobkowe i majątkowe E. S. znacznie przekraczają możliwości pozwanego. Matka małoletniego powoda otrzymuje wyższe wynagrodzenia za pracę oraz nie musi spłacać kredytu za zakup domu w którym zamieszkuje. Jej dobra sytuacja materialna pozwala nawet na to, aby jej obecny partner nie partycypował w kosztach utrzymania domu pomimo, że stale w nim przebywa. Co prawda, E. S. jest obecnie w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, lecz w oparciu o treść art. 136 kro okoliczność ta nie mogła zostać uwzględniona przez Sąd.

Sąd oddalił wniosek dowodowy stron w postaci kserokopii paragonów fiskalnych, albowiem z ich treści nie wynika aby nabywcą towarów był małoletni powód, a dowodzą jedynie zawarcia transakcji sprzedaży.

Z tych względów, na podstawie art. 138 kro w zw. z art. 135 § 1 kro, orzeczono jak w punkcie I sentencji wyroku.

W punkcie III wyroku orzeczono stosownie do treści art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w zw. z art. 98 kpc. Pozwany jako przegrywający sprawę w części zobowiązany był uiścić na rzecz Skarbu Państwa kwotę 120 złotych tytułem części nie uiszczonej opłaty od pozwu, od której przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda z mocy ustawy była zwolniona oraz opłatę kancelaryjną za klauzulę wykonalności.

O rygorze natychmiastowej wykonalności orzeczono na postawie art. 333 § 1 punkt 1 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bartosz Główczyński
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Złotoryi
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Popiel
Data wytworzenia informacji: