Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 193/09 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Złotoryi z 2013-06-06

Sygn. akt I C 193/09

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

POLSKIEJ

Dnia 06 czerwca 2013 roku

Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny

w składzie następującym :

Przewodniczący : SSR Joanna Nierzewska-Sosa

Protokolant : Ewelina Bober

po rozpoznaniu w dniu 06 czerwca 2013 roku w Złotoryi

na rozprawie

sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ulicy (...) w W.

przeciwko R. S.

o nakazanie

I.  nakazuje pozwanemu R. S., aby usunął z połaci dachowej nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy (...) w W. maszt antenowy wraz z urządzeniami nadawczymi zainstalowanymi w skrzynkach metalowych i przewodami w pomieszczeniu strychowym;

II.  zasądza od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę 272,00 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 197,00 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

UZASADNIENIE

Strona powodowa Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej przy ulicy (...) w W. pozwem skierowanym przeciwko R. S. w ostatecznie sprecyzowanym żądaniu domagała się nakazania pozwanemu, podjęcia czynności do których był zobowiązany uchwałą wspólnoty z dnia 04 sierpnia 2009r.

W uzasadnieniu żądania strona powodowa podała, że uchwałą wspólnoty pozwany został zobowiązany do usunięcia z nieruchomości wspólnoty zainstalowanego przez siebie masztu, ale w zakreślonym terminie tego nie wykonał.

W odpowiedzi na pozew R. S. wniósł o oddalenie powództwa zarzucając, że sieć internetowa została zainstalowana w wyniku zgody udzielonej przez Zakład (...), w czasach gdy jeszcze nie istniała wspólnota. Po powstaniu wspólnoty w 2008 roku nie były przez wspólnotę zgłaszane ani ustalane żadne warunki dotyczące działającej instalacji.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Uchwałą z dnia 04 sierpnia 2009 roku Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej przy ulicy (...) w W. wystąpiła do pozwanego R. S. o likwidację zainstalowanej sieci internetowej: radiowo – kablowej w budynku wspólnoty i usunięcie z połaci dachowej zamontowanego masztu antenowego oraz urządzeń nadawczych zainstalowanych w metalowych skrzynkach wraz z przewodami w pomieszczeniu strychowym.

Pozwany R. S. nie zawarł żadnej umowy ze wspólnotą mieszkaniową o korzystanie z jej nieruchomości na potrzeby prowadzonych przez niego usług telekomunikacyjnych. Pozwany nie uzyskał również zgody w formie decyzji administracyjnej na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości wspólnoty poprzez umożliwienie pozwanemu instalacje urządzeń łączności publicznej na budynku powodowej wspólnoty mieszkaniowej.

Instalacja pozwanego szpeci nieruchomość wspólnoty i jest sprzeczna z przyjętymi przez wspólnotę zasadami dotyczącymi estetyki budynku.

Pismem z dnia 18 sierpnia 2009r. strona powodowa wezwała pozwanego do wykonania uchwały z dnia 04 sierpnia 2009r. w terminie 3 dni pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Pozwany nie usunął z nieruchomości wspólnoty zainstalowanych urządzeń telekomunikacyjnych i linii kablowych.

Dowód: - uchwałą nr 7/ (...) – k.4-5,

- zawiadomienie z 11.10.2012r. – k.249,

- wezwanie z 18.08.2009r. wraz z dowodem doręczenia – k.6,

- zeznania świadków:

* M. B. – k.136v.-137,

* Z. J. – k.137-137v.

* S. M. – k.137v.-138,

* M. M. - k.138v.,

* M. S. – k.138v.-139,

* S. Z. – k.139-139v.,

- dokumentacja fotograficzna – k.135,

- wyjaśnienia przedstawicieli strony powodowej – k.256v.-257;

Sąd zważył, że przy tak ustalonym stanie faktycznym powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości.

Strona powodowa Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ulicy (...) w W. domagała się nakazania pozwanemu, aby usunął z nieruchomości wspólnoty urządzenia telekomunikacyjne.

Z ustalonego przez Sąd stanu faktycznego wynika, że strony nie zawarły żadnej umowy, na mocy której pozwany byłby uprawniony do korzystania z połaci dachu wspólnoty czy z jej pomieszczeń strychowych. Pozwany nie skorzystał również ze służącej mu w takim przypadku drogi postępowania administracyjnego przewidzianej w art. 140 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004r. Nr 171 poz.1800 ze zm.). Wobec powyższego należało uznać, co potwierdzili również słuchani w sprawie świadkowie, że pozwany w sposób bezumowny korzystał z nieruchomości wspólnoty, a korzystanie to zostało przez wspólnotę skutecznie wypowiedziane.

W tej sytuacji Sąd uznał, że strona powodowa zasadnie domaga się nakazania pozwanemu usunięcia całej sieci telekomunikacyjnej, znajdującej się na nieruchomości wspólnoty, wbrew jej woli jako właściciela nieruchomości.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, na podstawie powołanych przepisów oraz na podstawie art. 222 kc, orzeczono jak w punkcie I sentencji wyroku.

Orzeczenie o kosztach zawarte w punkcie II wyroku zapadło na podstawie art. 98 kpc Pozwany przegrał sprawę, w związku z czym zasądzono od niego na rzecz strony powodowej poniesione przez nią koszty postępowania.-

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Kęska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Złotoryi
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Nierzewska-Sosa
Data wytworzenia informacji: