Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 64/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Złotoryi z 2013-08-13

Sygn. akt I C 64/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

POLSKIEJ

Dnia 13 sierpnia 2013 roku

Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny

w składzie następującym :

Przewodniczący : SSR Joanna Nierzewska-Sosa

Protokolant : Ewelina Bober

po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2013 roku w Złotoryi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) S.a.r.l w Luxembourgu

przeciwko M. T.

o zapłatę

I.  powództwo oddala;

II.  zasądza od strony powodowej (...) S.a.r.l w Luxembourgu na rzecz pozwanego M. T. kwotę 77,00 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...). á. r. l. w Luxembourg w pozwie skierowanym przeciwko pozwanemu M. T. domagała się zapłaty kwoty 494,60 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 31 grudnia 2009r. do dnia zapłaty i zasądzenia kosztów procesu.

W uzasadnieniu pozwu strona powodowa podała, że przejęła na podstawie umowy cesji, od (...) Towarzystwa (...) SA prawa do wierzytelności pieniężnej wobec pozwanego w kwocie 494,60 złotych, z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Wierzytelność ta wynikała z nieuregulowanej składki za polisę OC.

Pozwany M. T. wniósł o oddalenie powództwa zarzucając, że jest ono bezzasadne. W uzasadnieniu swojego stanowiska podniósł, że pozwany nie był zobowiązany do zapłaty składki z tytułu OC na rzecz zbywcy wierzytelności, bowiem dokonał wypowiedzenia umowy. Stąd strona powodowa takiej wierzytelności nie mogła nabyć.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 23 grudnia 2011 roku (...) Towarzystwo (...) SA w W. podpisała z (...). á. r. l. w Luxembourg – umowę sprzedaży wierzytelności wynikających z umów ubezpieczeń obowiązkowych OC. Przelew obejmował również wierzytelności wobec pozwanego M. T. z tytułu składki OC w kwocie 494,60 złotych, płatnej do dnia 30 grudnia 2009r., wynikającej z polisy nr (...) zawartej w dniu 30 grudnia 2009r.

W dniu nabycia wierzytelności strona powodowa sporządziła zawiadomienie skierowane do pozwanego o cesji wierzytelności.

Pozwany M. T. w ustawowym terminie wypowiedział umowę ubezpieczenia pojazdu łączącą go z (...) Towarzystwem (...) SA w W..

Dowód: - kopia umowy sprzedaży wierzytelności z 23.12.2011r. –

k.22v.-23,

- kopia zawiadomienia pozwanego o cesji wierzytelności z

23.12.2011r. – k.28v.,

- częściowy wykaz wierzytelności – k.29,

- wyjaśnienia pozwanego – k.42v.;

Sąd zważył, co następuje:

Żądanie pozwu nie zasługiwało na uwzględnienie.

W świetle art. 509 k.c. wskutek cesji na nabywcę przechodzi wierzytelność o tyle, o ile przysługiwała ona zbywcy. Warunkiem otrzymania przez cesjonariusza świadczenia dłużnika jest zatem udowodnienie, że dłużnik był do tego zobowiązany względem cedenta (art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c.).

Strona powodowa złożyła w procesie jedynie umowę o przelew wierzytelności, z której wynikało, że nabyła wobec pozwanego M. T. wierzytelność pieniężną z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w wysokości 494,60 zł.

Prawdziwość danych zawartych w umowie cesji została w procesie obalona (art. 252 k.p.c.). W toku postępowania nie sposób było ustalić czy sprzedana wierzytelność znajdowała odzwierciedlenie w samej umowie ubezpieczenia zawartej przez pozwanego, bowiem umowa ta nie została przez stronę powodową przedłożona.

Istnienie wierzytelności pieniężnej dochodzonej pozwem nie zostało zatem udowodnione.

Dlatego żądanie pozwu należało ocenić jako nieuzasadnione i orzec o jego oddaleniu.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art.98 kpc.-

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Kęska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Złotoryi
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Nierzewska-Sosa
Data wytworzenia informacji: