Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 61/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Złotoryi z 2013-09-19

Sygn. akt: I C 61/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

POLSKIEJ

Dnia 19 września 2013 roku

Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny

w składzie następującym :

Przewodniczący : SSR Joanna Nierzewska-Sosa

Protokolant : st. sekr. sądowy Bożena Zielińska

po rozpoznaniu w dniu 19 września 2013 roku w Złotoryi

na rozprawie

sprawy z powództwa A. S.

przeciwko W. S.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego W. S. na rzecz powódki A. S. kwotę 4.326,84zł (cztery tysiące trzysta dwadzieścia sześć złotych osiemdziesiąt cztery grosze) wraz z odsetkami ustawowymi od kwoty:

- 2.595,10zł od dnia 23 listopada 2012 roku do dni 31 stycznia 2013;

- 870,66zł od dnia 12 grudnia 2012 roku do dni 31 stycznia 2013;

- 82,27zł od dnia 09 stycznia 2013 roku do dni 31 stycznia 2013;

- 778,81zł od dnia 11 stycznia 2013 roku do dni 31 stycznia 2013 roku;

II.  dalej idące powództwo oddala;

III.  zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 222zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Sygn. akt I C 61/13

UZASADNIENIE

Powódka A. S. w pozwie skierowanym przeciwko W. S. domagała się zapłaty kwoty 4.426,36 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia pierwszej spłaty do dnia zapłaty faktycznej oraz zwrotu kosztów procesu.

W uzasadnieniu pozwu powódka podała, że pozwany notarialnie zobowiązał się do całkowitej spłaty kredytu hipotecznego, ale we wrześniu 2012 roku zaprzestał spłacania kredytu. W tej sytuacji powódka została wezwana przez bank do spłaty zaległych rat.

Pozwany W. S. w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa w całości zarzucając częściową nieważność umowy notarialnej o podział majątku wspólnego z uwagi na jej sprzeczność z zasadami współżycia społecznego i naruszeniem zasady swobody zawierania umów, ewentualnie domagał się oddalenia powództwa co do kwoty 248,98 zł z tytułu spłaty składek ubezpieczeniowych na życie i budynek jako świadczenia nie wchodzącego w zakres zobowiązania przyjętego do osobistej odpowiedzialności i spłaty oraz co do odsetek za opóźnienie od dnia pierwszej spłaty raty do dnia zapłaty.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 14 października 2009 roku strony zawarły umowę w formie aktu notarialnego o podział majątku wspólnego. W paragrafie 5 umowy pozwany W. S. zobowiązał się do całkowitej spłaty kredytu udzielonego przez Bank (...) SA z siedzibą w W., zabezpieczonego hipoteka umowna kaucyjną, w ratach i terminach wynikających z zawartej z bankiem umowy.

Pismem z dnia 14 listopada 2012r. powódka została wezwana do spłaty przeterminowanego zadłużenia wraz z odsetkami.

W okresie od 01 listopada 2012r. do 10 lipca 2013r. powódka dokonała wpłat na poczet spłaty kredytu hipotecznego w łącznej wysokości 2.444,64 CHF, co stanowi równowartość kwoty 8.719,75 zł oraz na poczet spłaty składek z tytułu ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia nieruchomości wymaganych na podstawie umowy o kredyt hipoteczny, w łącznej wysokości 789,94 zł.

Powódka w okresie dochodzonym pozwem wpłaciła do Bank (...) SA w W. w dniu 22 listopada 2012r. kwotę łącznie 2.595,10 zł, w dniu 11 grudnia 2012r. 870,66 zł, dnia 08 stycznia 2013r. 82,27 zł i dnia 10 stycznia 2013r. kwotę łącznie 778,81 zł.

Dowód: - umowa z 14.10.2009r. – k.4-5,

- umowa o kredyt hipoteczny z 22.11.2007r. - k.10-12,

- oświadczenie o ustanowieniu hipoteki – k.13,

- deklaracja zgody – k.15,

- deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia na życie – k.18,

- pełnomocnictwo bankowe – k.19,

- harmonogram spłat kredytu – k.30-34,

- wezwanie do zapłat z 14.11.2012r. – k.35,

- zaświadczenie z 19.07.2013r. – k.70,

- zestawienie spłaty składek ubezpieczeniowych – k.71,

- zestawienie spłat kredytu – k.72,

- wyjaśnienia powódki – k.66 i 73v.,

- wyjaśnienia pozwanego – k.66-66v.;

Przy tak ustalonym stanie faktycznym Sąd zważył, że powództwo w przeważającej części zasługuje na uwzględnienie.

W myśl art. 376 § 1 zd.1 kc jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił świadczenie, treść istniejącego między współdłużnikami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach może on żądać zwrotu od współdłużników.

W oparciu o nie budzący wątpliwości i w zasadzie bezsporny materiał dowody, potwierdzony również wyjaśnieniami samego pozwanego, Sąd uznał, że zachodzą przesłanki do uwzględnienia roszczeń regresowych powódki. Pozwany w swoich wyjaśnieniach złożonych przed Sądem na rozprawie w dniu 14 maja 2013r. przyznał, że zaprzestał spłaty kredytu hipotecznego bo nie ma wystarczających dochodów. Powódka zaś wykazała dokumentami bankowymi wysokość spełnionego świadczenia, do którego na mocy umowy o podział majątku, zobowiązany był pozwany. Niewątpliwie w ocenie Sądu do należności obciążających pozwanego w związku z przyjętym na siebie kredytem hipotecznym należą też opłaty z tytułu ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia nieruchomości.

W tej sytuacji Sąd uznał roszczenie powódki A. S. w wysokości wykazanej w zaświadczeniu bankowym o dokonanych wpłatach i zasądził na jej rzecz od pozwanego W. S. kwotę łącznie 4.326,84 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od poszczególnych kwot i dat następujących po dniu zapłaty do dnia 31 stycznia 2013r. co odpowiadało żądaniu pozwu, zaś w pozostałym zakresie powództwo oddalił jako nie udowodnione.

Sąd nie znalazł podstaw do oddalenia powództwa na podstawie zarzutów podnoszonych przez pozwanego, bowiem w żaden sposób nie zostały one wykazane. Pozwany nie składał w tym zakresie również żadnych wniosków dowodowych ograniczając się do gołosłownych twierdzeń.

Orzeczenie o kosztach postępowania zostało wydane w oparciu o treść art. 100 zd. 2 kpc, przy uwzględnieniu, że roszczenie powódki zostało ostatecznie zaspokojone w 98%.-

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Kęska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Złotoryi
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Nierzewska-Sosa
Data wytworzenia informacji: