Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 234/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Złotoryi z 2013-02-15

Sygn. akt I C 234/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

POLSKIEJ

Dnia 15 lutego 2013 roku

Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny

w składzie następującym :

Przewodniczący : SSR Joanna Nierzewska-Sosa

Protokolant : Ewelina Bober

po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2013 roku w Złotoryi

na rozprawie

sprawy z powództwa Ł. G.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w S.

o zapłatę

I.  zasądza od strony pozwanej (...) Spółce Akcyjnej w S. na rzecz powoda Ł. G. kwotę 5.871,00 zł (pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 18 kwietnia 2012 roku do dnia zapłaty;

II.  dalej idące powództwo oddala;

III.  zasądza od strony pozwanej na rzec powoda kwotę 202,68 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania;

IV.  nakazuje stronie pozwanej, aby uiściła na rzecz Skarbu Państwa-Sądu Rejonowego w Złotoryi kwotę 612,96 złotych tytułem brakujących kosztów sądowych;

V.  znosi wzajemnie między stronami koszty zastępstwa prawnego.

UZASADNIENIE

Powód Ł. G. w pozwie skierowanym przeciwko (...) S.A. w S. domagał się zasądzenia kwoty 10.355,48 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 18 kwietnia 2012r. do dnia zapłaty.

W uzasadnieniu podał, że zgłosił pozwanemu szkodę z tytułu odpowiedzialności cywilnej sprawcy zdarzenia drogowego. Strona pozwana uznała swoją odpowiedzialność i po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego i zakwalifikowaniu szkody jako całkowitej przyznała powodowi odszkodowanie w kwocie 25.100,00 zł. Koszt naprawy pojazdu został oceniony na kwotę 9.569,11 zł, i tą kwotę powód dochodzi w niniejszym postępowaniu. Dodatkowo domaga się również przyznania kwoty 300,00 zł tytułem zwrotu kosztów poniesionych na wykonanie kalkulacji naprawy. Na wartość dochodzonego roszczenia składają się również skapitalizowane odsetki ustawowe od kwoty 9.569,11 zł od dnia 29 listopada 2011r. do dnia 17 kwietnia 2012r. oraz od kwoty 300,00 zł od dnia 14 lutego 2012r. do dnia 17 kwietnia 2012r.

Strona pozwana (...) S.A. w S., w piśmie procesowym stanowiącym odpowiedź na pozew, wniosła o oddalenie powództwa w całości zarzucając, że spełniła już swoje zobowiązanie poprzez zapłatę na rzecz powoda tytułem odszkodowania za szkodę całkowitą pojazdu marki B. nr rej (...) kwoty w wysokości 25.100,00 zł.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 25 października 2011r. miało miejsce zdarzenie drogowe, w którym uczestniczył samochód osobowy marki B. (...) o nr rej. (...), należący do Ł. G.. Sprawca kolizji był ubezpieczony w zakresie OC u strony pozwanej /bezsporne/.

W wyniku kolizji uszkodzeniu w pojeździe powoda uległo szereg elementów pojazdu wymagających naprawy bądź wymiany.

Ł. G. zgłosił stronie pozwanej powstanie szkody. W wyniku przeprowadzonego postępowanie likwidacyjnego strona pozwana w dniu 28 listopada 2011r. wypłaciła powodowi kwotę 25.100,00 zł, odmawiając wypłaty odszkodowania w wyższej kwocie.

Powód zlecił rzeczoznawcy Z. B. wycenę szkody powstałej w jego pojeździe. Za sporządzenie kalkulacji szkody powód zapłacił kwotę 300,00 zł.

Wartość rynkowa pojazdu powoda marki B. (...) sprzed wypadku wyniosła brutto 46.300 zł, koszty naprawy 53.599,72 zł. Szkoda powstała w pojeździe powoda ma charakter szkody całkowitej i wynosi 30.400 zł.

Dowody: - akta szkody nr 74962/2011 na płycie CD – k.47,

- opinia biegłego sądowego L. S. - k.65-86,

- opinia uzupełniająca biegłego sądowego L. S. – k.104-106,

- faktura VAT nr (...) z 25.01.2012r. – k.20;

Przy tak ustalonym stanie faktycznym Sąd zważył, iż roszczenie powoda w części zasługuje na uwzględnienie.

Bezspornym w niniejszej sprawie jest, że dnia 25 października 2011r. doszło do kolizji drogowej w wyniku, której powód poniósł szkodę. Sporna w niniejszej sprawie pozostaje kwestia wysokości szkody oraz zasadności żądania zwrotu wynagrodzenia rzeczoznawcy.

Zgodnie z treścią art. 361 § 1 i § 2 kc zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda. Naprawienie szkody w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono. Szkoda obejmuje wszelkie celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki poniesione przez poszkodowanego w celu jej naprawienia.

Uwzględniając żądanie powoda w zakresie kwoty 5.300,00 zł tytułem dopłaty do poniesionej szkody Sąd oparł się na opinii biegłego sądowego L. S., który jednoznacznie stwierdził, że szkoda miała charakter szkody całkowitej, której wartość wyznacza różnica pomiędzy wartością brutto pojazdu w stanie nieuszkodzonym a wartością brutto jego pozostałości. Wartość ta została przez biegłego oszacowana na kwotę 30.400 zł (46.300 – 15.900). Wobec uznania i wypłacenia przez stronę pozwaną szkody w mniejszej wysokości tj. w kwocie 25.100 zł, Sąd uznał za zasadne domaganie się przez powoda wyrównania szkody poprzez dopłatę brakującej kwoty.

Mając na uwadze treść powołanej normy prawnej Sąd uznał za uzasadnione żądanie powoda odnośnie zwrotu kosztów wynagrodzenia rzeczoznawcy, poniesionych w postępowaniu przedsądowym. W ocenie Sądu koszty te stanowią element poniesionej przez powoda szkody. Powód nie zgadzając się z decyzją strony pozwanej zlecił prywatnie sporządzenie kalkulacji szkody, celem wykazania zasadności swojego stanowiska. Wycena ta dała też powodowi asumpt do późniejszego wystąpienia na drogę postępowania sądowego. Zatem, w ocenie Sądu, koszty poniesione przez powoda w postępowaniu likwidacyjnym, w postaci wynagrodzenia rzeczoznawcy, wchodzą w skład poniesionej przez niego szkody i są kosztami celowymi w rozumieniu art. 826 kc. Koszty powyższe nie stanowią wprawdzie następstwa wypadku komunikacyjnego, ale pozostają w związku przyczynowym ze szkodą, jaką poniósł powód i znajduje do nich zastosowanie art. 361 kc. Działania powoda i poniesione w związku z tym wydatki są, bowiem spowodowane wyrządzaną mu szkodą i zmierzają bezpośrednio do jej naprawienia.

Mając na uwadze powyższe rozważania Sąd zasądził na rzecz powoda kwotę 5.871,00 zł, na którą składa się dopłata z tytułu poniesionej szkody, koszt wyceny prywatnego rzeczoznawcy oraz skapitalizowane odsetki ustawowe od zasądzonych kwot.

Orzekając o kosztach postępowania Sąd oparł się na zasadzie wyrażonej w art. 100 zd. 2 kpc odnośnie kosztów zastępstwa procesowego oraz w art. 98 kpc, zgodnie z którą kosztami postępowania obciążył strony adekwatnie do wyniku postępowania, mając na uwadze, że roszczenie powoda zostało uwzględnione w 57%.-

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Kęska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Złotoryi
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Nierzewska-Sosa
Data wytworzenia informacji: