Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 9/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Złotoryi z 2014-06-17

Sygn. akt: III RC 9/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 czerwca 2014 r.

Sąd Rejonowy w Złotoryi III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Tomasz Popiel

Protokolant : Bartosz Główczyński

po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2014 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy

z powództwa A. U.

przeciwko R. U.

o alimenty

I. oddala powództwo w całości,

II. nie obciąża powódki A. U. obowiązkiem zwrotu kosztów procesu na rzecz pozwanego R. U.,

III. nie uiszczonymi kosztami sądowymi obciąża Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2013 roku powódka A. U. wniosła o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanego R. U. alimentów w wysokości po 900 złotych miesięcznie, poczynając od dnia wytoczenia powództwa.

W uzasadnieniu pozwu A. U. wskazała, iż w wyroku orzekającym rozwód pomiędzy nią, a pozwanym R. U., nie została ona uznana za wyłącznie winną rozkładu pożycia. Podała ponadto, iż znajduje się w niedostatku i nie jest w stanie własnymi siłami zaspokoić swoich potrzeb.

Powódka wskazała, iż utrzymuje się z emerytury rolniczej w wysokości 685,83 złotych netto oraz z alimentów otrzymywanych od pozwanego. Posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Choruje na kręgosłup i ma bóle mięśniowe. Wraz z pozwanym zamieszkuje w mieszkaniu komunalnym, lecz nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego. R. U. płaci czynsz za najem mieszkania, zaś powódka pokrywa rachunki za energię elektryczną, wodę i wywóz śmieci. Ponadto, powódka spłaca kredyt, który zaciągnęła na remont pokoju i jego wyposażenie. Miesięczna rata kredytu wynosi 190 złotych.

Pozwany R. U. wniósł o oddalenie w całości wytoczonego powództwa.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia (...) roku, w sprawie o sygn. akt. (...), rozwiązano małżeństwo A. U.i R. U., zawarte w dniu 17 kwietnia 1976 roku, przez rozwód bez orzekania o winie.

Powyższym wyrokiem, Sąd uregulował również sposób korzystania z mieszkania stron położonego w miejscowości (...), w ten sposób, że przyznał pozwanemu prawo do wyłącznego korzystania z pokoju po lewej stronie przy łazience, powódce przyznając natomiast prawo do wyłącznego korzystania z dwóch pozostałych pokoi. Jednocześnie pozostawił stronom do wspólnego korzystania kuchnię, łazienkę i korytarz.

Powódka A. U.miała w tym czasie 58 lat. Posiadała wykształcenie podstawowe. Utrzymywała się z emerytury w wysokości 680 złotych miesięcznie oraz alimentów w kwocie 900 złotych miesięcznie otrzymywanych od pozwanego, zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Złotoryi z dnia (...) roku, w sprawie (...).

Pozwany w chwili orzekania o rozwodzie miał 61 lat. Pracował w (...) S.A. Oddział w L..

Powódka wraz z pozwanym zamieszkiwała w mieszkaniu komunalnym. Strony jednak nie prowadziły wspólnego gospodarstwa domowego. Mieszkały w oddzielnych pokojach. Od 2001 roku pozostawały w separacji faktycznej. Powódka płaciła rachunki za wodę, energię elektryczną i telefon, pozwany opłacał czynsz za mieszkanie.

Ze związku małżeńskiego strony posiadały trójkę dorosłych dzieci.

Dowód: akta Sądu Okręgowego w Legnicy (...)

Obecnie powódka A. U.ma 59 lat. Po rozwodzie z pozwanym nie zawarła kolejnego związku małżeńskiego. Powódka nie pracuje i utrzymuje się z emerytury rolniczej w kwocie około 690 złotych, która stanowi jej jedyny dochód. Powódka nie otrzymuje alimentów od pozwanego. Wyrokiem z dnia 8 stycznia 2014 roku, w sprawie o sygn. akt. (...)Sąd Rejonowy w Złotoryi ustalił bowiem, iż dotychczasowy obowiązek alimentacyjny pozwanego R. U.wobec powódki, orzeczony wyrokiem wyżej wskazanego Sądu, z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie (...), wygasł z dniem 31 października 2013 roku.

Powódka mieszka wraz z pozwanym w mieszkaniu komunalnym. Strony zajmują oddzielne pokoje i nie prowadzą wspólnie gospodarstwa domowego. Powódka pokrywa opłaty za energię elektryczną, wodę oraz wywóz nieczystości, co łącznie stanowi kwotę około 220 złotych miesięcznie. Ponadto, miesięcznie powódka wydaje na opłaty za telefon – 100 złotych, wyżywienie – 800 złotych, zakup odzieży – 200 złotych, na środki czystości i kosmetyki – 350 złotych oraz lekarstwa – 100 – 150 złotych. Spłaca również zaciągniętą przez nią pożyczkę, której miesięczna rata wynosi 250 złotych. Powódka choruje na dolegliwości związane ze stawami i kręgosłupem. Do dnia 30 czerwca 2013 roku posiadała orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności. W chwili obecnej powódka nie posiada orzeczenia w przedmiocie niepełnosprawności i niezdolności do pracy. Strony po rozwodzie nie dokonały podziały majątku wspólnego, w związku z czym powódka wraz z pozwanym posiada wspólne gospodarstwo rolne.

Dowód:

- akta Sądu Rejonowego w Złotoryi (...)

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności znajdujące się na karcie 9 akt Sądu Rejonowego w Złotoryi (...)

- decyzja KRUS w L., k. 4

- faktury i rachunki przedłożone przez powódkę, k. 5-10

- skierowanie do poradni specjalistycznej, k. 23

- odpis księgi wieczystej, k. 35

- zeznania powódki, k. 43-44

- zeznania pozwanego, k. 44

Pozwany R. U. ma obecnie 62 lata. Pozwany utrzymuje się z emerytury w kwocie 2 695,70 złotych oraz pobiera dotację unijną w kwocie około 8 000 złotych rocznie, na gospodarstwo rolne, będące wspólną własnością jego oraz powódki. Pozwany mieszka razem z powódką w mieszkaniu komunalnym. Prowadzi odrębne gospodarstwo domowe. Pozwany pokrywa czynsz za mieszkanie w kwocie 300 złotych miesięcznie. Ponadto na jego comiesięczne wydatki składają się koszty wyżywienia w wysokości 500 złotych, zakupu odzieży w wysokości 150 – 200 złotych, zakupu środków czystości i kosmetyków w wysokości około 50 złotych oraz lekarstw w wysokości około 250 złotych. Pozwany choruje na nadciśnienie tętnicze oraz podagrę.

Dowód:

- odpis księgi wieczystej, k. 35

- decyzja ZUS w L., k. 36

- decyzja Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Z., k. 41-42

- zeznania powódki, k. 43-44

- zeznania pozwanego, k. 44

Sąd zważył co następuje:

Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 60 § 1 kro małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.
Z treści powyższego przepisu wynika, że niezbędnym warunkiem do uzyskania alimentów przez małżonka, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego jest pozostawanie przez niego w niedostatku.

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w wyroku z dnia 19 maja 1975 roku w sprawie o sygn. akt. III CRN 55/75 stan niedostatku zachodzi wtedy, gdy uprawniony nie ma możliwości zarobkowych i majątkowych, pozwalających na pełne zaspokojenie jego usprawiedliwionych potrzeb.

W ocenie Sądu, nie zachodzą przesłanki, które pozwalałyby uznać, iż powódka A. U. pozostaje w niedostatku.

W pierwszej kolejności należy bowiem wskazać, iż powódka posiada stałe źródło dochodu w postaci emerytury w kwocie 690 złotych miesięcznie. Ponadto jako osobą, która nie ma orzeczonej niezdolności do pracy winna podjąć działania zmierzające do znalezienia zatrudnia, które przyniesie jej dochód pozwalający zaspokoić choćby częściowo jej potrzeby. W tym miejscu należy wskazać, iż co prawda powódka choruje, ma problemy ze stawami i kręgosłupem, to fakt iż od dnia 1 lipca 2013 roku nie posiada orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, świadczy o tym, iż nie ma obecnie przeciwwskazań, aby podjęła chociażby dorywczo, pracę zarobkową.

Ponadto przy ocenie sytuacji powódki, Sąd uwzględnił również to, iż A. U. posiada majątek w postaci gospodarstwa rolnego, którego jest współwłaścicielką z pozwanym. Strony po rozwodzie nie przeprowadziły podziału majątku wspólnego. Natomiast w ocenie Sądu dochody, które powódka mogłaby, przy podjęciu odpowiednich kroków prawnych, osiągać z posiadanego majątku lub jego ewentualnej sprzedaży dałyby środki do zaspokojenia, choćby częściowo, potrzeb powódki. Powyższe potwierdza fakt, iż obecnie pozwany pobierając dotację unijną na gospodarstwo rolne będące własnością stron, otrzymuje kwotę około 8 000 złotych rocznie.

Jednocześnie Sąd nie dał wiary zeznaniom powódki, iż pobierana przez nią emerytura w kwocie 690 złotych miesięcznie stanowi jej jedyne źródło utrzymania. Z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika bowiem, iż powódka miesięcznie na utrzymanie wydaje kwotę około 2.000 złotych, na co składają się opłaty za energię elektryczną, wodę i wywóz nieczystości, koszty zakupu wyżywienia, odzieży, środków czystości, kosmetyków i leków oraz spłata raty zaciągniętego przez nią kredytu. Kwota ta znacznie przewyższa otrzymywaną przez powódkę emeryturę. Z uwagi na to Sąd uznał, iż powódka musi dysponować dodatkowymi środkami, które pozwalają pokryć jej wydatki przekraczające kwotę otrzymywanego przez nią świadczenia emerytalnego.

Orzeczenie o kosztach procesu oparto o treść art. 102 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bartosz Główczyński
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Złotoryi
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Popiel
Data wytworzenia informacji: