Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 326/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Złotoryi z 2018-04-17

Sygn. akt: III RC 326/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 kwietnia 2018 r.

Sąd Rejonowy w Złotoryi III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym :

Przewodniczący : SSR Joanna Nierzewska-Sosa

Protokolant: Barbara Jasińska

po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2018 roku w Z ł o t o r y i na r o z p r a w i e

sprawy z powództwa K. M.

przeciwko małoletniemu F. M. reprezentowanemu przez przedstawicielkę ustawową A. G. (1)

o obniżenie alimentów

I powództwo oddala,

II zasądza od powoda K. M. na rzecz małoletniego pozwanego F. M. reprezentowanego przez przedstawicielkę ustawową A. G. (1) kwotę 617 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

ortal Orzeczeń Sądu Rejonowego w Pruszkowie

Sygn. akt III RC 326/17

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2017 r. K. M. wniósł do tutejszego Sądu powództwo o obniżenie alimentów zasądzonych w sprawie (...) w dniu 12 sierpnia 2016 r. z kwoty 700 zł do kwoty 500 zł miesięcznie. W uzasadnieniu podał, że jego sytuacja materialna w ostatnim okresie znacznie się pogorszyła. Od października 2017 roku nie pracuje i przebywa na zasiłku chorobowym, który jest dużo niższy niż wynagrodzenie za pracę. Ponadto wskazał, że zmianie uległa także jego sytuacja osobista w związku z urodzeniem się w (...) córki W. M..

Przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda A. G. (1) w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa zarzucając, że powód nie wykazał istotnych okoliczności powodujących obniżenie obowiązku alimentacyjnego, bowiem niezdolność powoda do pracy ma charakter przejściowy, zaś decydując się na posiadanie kolejnego dziecka powód winien tak kształtować swoje zarobki, aby nie odbywało się to kosztem pierwszego dziecka.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletni F. M. urodzony (...) pochodzi ze związku pozamałżeńskiego K. M. i A. G. (1). Alimenty na rzecz małoletniego F. zostały zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie (...). Orzeczenie uprawomocniło się 30 marca 2017 r.

Małoletni w dacie orzekania obowiązku alimentacyjnego miała ukończone 4 lata.

Aktualnie małoletni ma 5,5 roku. Mieszka razem z matką, uczęszcza do przedszkola, a od września rozpocznie naukę w szkole podstawowej. Podstawowe koszty utrzymania małoletniego nie zmieniły się w sposób istotny. Małoletni ma powiększony węzeł chłonny, co wymagało badania radiologicznego. Koszt wizyty lekarskiej wyniósł 100 zł.

K. M. w dacie orzekania o obowiązku alimentacyjnym miał 48 lat. Z tytułu zatrudnienia osiągał średni miesięczny dochód w wysokości około 6.500 zł. Posiadał też gospodarstwo rolne, z tytułu którego w tamtym czasie otrzymał roczne dopłaty w wysokości 5.400 zł, z czego opłacił podatek w kwocie 2.400 zł. Ponosił koszty utrzymania w łacznej wysokości 1.800 zł, łożył na utrzymanie córki z innego związku 900 zł miesięcznie i spłacał kredyt konsolidacyjny po 1.600 zł miesięcznie.

Aktualnie K. M. ma 50 lat. Mieszka w lokalu należącym do jego partnerki, z którą ma córkę, ale nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego. W okresie od 1.09.2017 r. do 7.01.2018 r. przebywał na zasiłku chorobowym. W dniu 30.09.2017 r. powód został zwolniony z pracy i otrzymał jednomiesięczną odprawę. Od 9.01.2018 r. został zatrudniony za wynagrodzeniem netto 4.109,81 zł. Nadal posiada gospodarstwo rolne i otrzymuje dotacje unijne w wysokości 5.400 zł rocznie. Powód dokonał podziału majątku dorobkowego z byłą żoną. Z tego tytułu do spłaty na jego rzecz pozostaje jeszcze kwota 100.000 zł. Powód widuje się z synem raz w miesiącu.

A. G. (1) w dacie orzekania obowiązku alimentacyjnego miała 25 lat. Była zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony za miesięcznym wynagrodzeniem 1.300,00 zł, otrzymywała rentę po ojcu w wysokości 1.200 zł miesięcznie. Mieszkała wspólnie z matką.

Aktualnie A. G. (1) ma 27 lat. Nadal zatrudniona jest w tym samym miejscu za wynagrodzeniem 2.134,88 zł netto miesięcznie. Zamieszkuje wspólnie z synem i samodzielnie ponosi wszystkie koszty utrzymania mieszkania, w tym: opłata eksploatacyjna 372 zł, gaz ok. 70 zł, prąd 148 zł, woda ok. 70 zł. Ponadto ponosi w całości (poza otrzymywanymi alimentami) koszty utrzymania małoletniego pozwanego. Opłaca przedszkole w kwocie 466 zł miesięcznie, kurs języka angielskiego - 207 zł za 3 miesiące oraz roczną składkę ubezpieczeniową w wysokości 165,30 zł. Matka małoletniego pozwanego spłaca kredyt, którego rata wynosi ok. 220 zł miesięcznie. Opłaciła też wyjazd małoletniego syna na wycieczkę do W., którego koszt wyniósł 130 zł. Wydatki związane z leczenie małoletniego F. ponoszone przez jego matkę wynoszą ok. 138 zł miesięcznie.

Dowód: - akta tut. Sądu (...),

- zaświadczenie o zasiłkach powoda – k.73,

- świadectwo pracy powoda – k.4-5,

- zaświadczenie o zarobkach powoda – k.72

- zaświadczenie o dochodach A. G. – k.65-66

- potwierdzenia przelewów A. G. – k.20-23,

- kopie dowodów wpłat z tytułu kosztów utrzymania i leczenia małoletniego

pozwanego - k.24-55,

- wyjaśnienia powoda – k.75v.

- wyjaśnienia przedstawicielki ustawowej małoletniego pozwanego – k.76;

Przy tak ustalonym stanie faktycznym Sąd zważył, że powództwo nie załuguje na uwzględnienie.

Ocena zasadności zgłoszonego roszczenia wymagała ustalenia, czy od daty orzeczenia obowiązku alimentacyjnego nastąpiła taka zmiana stosunków, która uzasadniałaby uwzględnienie powództwa.

Ustalając stan faktyczny Sąd oparł się na wskazanych wyżej dowodach uznając je za spójny i nie budzący wątpliwości materiał dowodowy. Wiarygodność przywołanych dokumentów nie była kwestionowana przez strony, ponadto przedmiotowe dokumenty nie wzbudzały również wątpliwości Sądu co do rzetelności i wiarygodności zawartych w nich treści, mimo iż niektóre z dokumentów zostały złożone w kserokopiach. W. stron Sąd uznał za wiarygodne. Określając koszty utrzymania małoletniego pozwanego Sąd miał na względzie zasady doświadczenia życiowego, które pozwalają na określenie kosztów codziennego życia i zaspokajania takich potrzeb jak wyżywienie, ubranie, środki czystości, koszty wypoczynku czy rozrywki.

Zgodnie z art. 133 § 1 kro w związku z art. 128 kro rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Obowiązek alimentacyjny oznacza przy tym obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Zakres tego obowiązku określony został przez ustawodawcę w art. 135 kro, zgodnie z którym zależy on od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem doktryny, należy rozumieć szeroko, jako całokształt potrzeb, dostosowanych m.in. do wieku, stopnia rozwoju, czy innych okoliczności konkretnej sprawy. Świadczenia alimentacyjne powinny być zatem ustalone na takim poziomie, by zapewniały uprawnionemu rozwój fizyczny i duchowy odpowiedni do jego wieku i uzdolnień.

Zgodnie z art. 138 kro zakres obowiązku alimentacyjnego może być korygowany w wyniku zmiany stosunków, do której doszło w okresie następującym po uprawomocnieniu się orzeczenia ustalającego obowiązek alimentacyjny. Dla oceny, czy do zmiany tej rzeczywiście doszło należy wziąć pod uwagę zarówno okoliczności świadczące o zmianie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, jak i okoliczności dotyczące zmiany w zakresie możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego do świadczeń. Przez możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego należy przy tym rozumieć nie tylko dochody aktualnie przez niego osiągane, ale także rzeczywiste możliwości zarobkowe. Należy zatem ocenić zdolność zobowiązanego do zarobkowania, a w zakres jego możliwości należy zaliczyć także i te, które nie są przez niego wykorzystywane, choć obiektywnie istnieją.

W ocenie Sądu Rejonowego przedmiotowe powództwo nie jest uzasadnione treścią wskazanych powyżej przepisów. Wskazać przede wszystkim należy, że koszty utrzymania małoletniego pozwanego nie uległy istotnej zmianie. Zatem po stronie małoletniego nie zaszły istotne zmiany uzasadniające uwzględnienie powództwa o obniżenie alimentów.

Zakres świadczeń alimentacyjnych nie zależy jednak tylko od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, ale również od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji. Decydująca zatem dla ustalenia wysokości obowiązku alimentacyjnego powoda w niniejszej sprawie jest ocena jego możliwości zarobkowych i majątkowych, gdyż górną granicą świadczeń alimentacyjnych są zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego. Przy czym przez ustawowe określenie „możliwości zarobkowe i majątkowe” rozumie się nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane ze swojego majątku, lecz te zarobki i dochody, które osoba zobowiązana do alimentacji może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych.

Na uzasadnienie zgłoszonego żądania powód wskazał przede wszystkim na obniżenie o 30 % dochodów w związku z niezawinioną przez niego zmianą pracy. Powyższa okoliczność jest istotna dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, jednak nie na tyle, aby obniżyć obowiązek alimentacyjny ciążący na powodzie wobec małoletniego syna. W ocenie Sądu możliwości zarobkowe powoda bez wątpienia zmniejszyły się. W sprawie ustalono, że przebywał on na zwolnieniu lekarskim, następnie na zasiłku chorobowym, a obecnie podjął zatrudnienie, gdzie otrzymuje wynagrodzenie niższe niż u poprzedniego pracodawcy. Nie oznacza to jednak, że powód utracił możliwości zarobkowe i majątkowe. W tym zakresie w pierwszej kolejności należy wskazać, że powód nadal ma możliwości rozwoju zawodowego i w perspektywie na otrzymywanie wyższego wynagrodzenia. W dalszej kolejności należy podnieść, że powód nadal jest właścicielem gospodarstwa rolnego i otrzymuje z tego tytułu dotacje unijne. Nie bez znaczenia jest też okoliczność, że powód dokonał podziału majątku dorobkowego i z tego tyułu posiada wierzytelność w kwocie 100.000 zł.

Podkreślić należy, że rodzice winni dzielić się z dzieckiem każdym, nawet najmniejszym dochodem. Żaden z rodziców nie może uchylić się od obowiązku alimentacyjnego na tej podstawie, że według niego będzie nadmiernie obciążony. Nie znajduje zatem uznania Sądu twierdzenie pozwanego, że obniżenie jego dochodów za pracę uzasadnia obniżenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz małoletniego syna. Zdaniem Sądu niedopuszczalnym byłoby przerzucenie w większym zakresie na matkę małoletniego kosztów jego utrzymania, do czego zmierzała treść wniesionego powództwa, gdyż A. G. (3) spełnia swój obowiązek alimentacyjny również poprzez osobiste starania o utrzymanie i wychowanie syna.

Po przeanalizowaniu wszelkich okoliczności dotyczących sytuacji materialnej powoda Sąd doszedł do przekonania, że alimenty w dotychczasowej wysokości nie przekraczają górnej granicy jego możliwości zarobkowych i majątkowych. Sąd kierując się zasadami doświadczenia życiowego uznał, że dotychczasowa kwota alimentów w wysokości 700 zł miesięcznie mieści się w granicach możliwości majątkowych i zarobkowych pozwanego oraz stanowi absolutne minimum, jakie pozwany powinien łożyć na utrzymanie małoletniego syna. Nie zmienia tego stanowiska twierdzenie powoda, że ma na utrzymaniu kolejne dziecko, bowiem w żaden sposób nie wykazał jakie z tego tytułu ponosi wydatki i w jakim zakresie obciążają go koszty utrzymania małoletniej W..

Z wszystkich wyżej wymienionych względów wobec braku przesłanek z art. 138 kro Sąd orzekł jak w punkcie I sentencji.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 98 k.p.c., obciążając nimi w całości powoda, jako stronę której roszczenie zostało oddalone.-

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bartosz Główczyński
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Złotoryi
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Nierzewska-Sosa
Data wytworzenia informacji: